Remont drogi powiatowej 1112K w km od 0+000,00 do km 1+908,00 w miejscowości Krzywopłoty, Powiat Olkuski

DOFINANSOWANIE: 694 535,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 389 071,02 PLN

Data podpisania umowy: 25.03.2024r.
Termin wykonania zadania: do 5 miesięcy od podpisania umowy, tj. do 25.08.2024r.

Zakres robót obejmuje:

 • mechaniczne cięcie szczelin,
 • mechaniczne ścinanie poboczy,
 • mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne,
 • wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną,
 • mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych,
 • skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
 • ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna),
 • wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego,
 • regulacja pionowa studzienek,
 • wykonanie kompletu oznakowania docelowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

Przebudowa drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkuski

DOFINANSOWANIE: 5 794 000,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 11 588 000,00 PLN

Data podpisania umowy: 12.06.2023r.
Przekazanie terenu: 16.06.2023r.
Termin wykonania zadania: do 30.09.2025r.

Zakres robót obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1092K na długości 2354 mb oraz odcinek drogi powiatowej nr 1093K na długości ok. 310 mb:

 • roboty przygotowawcze: wycinkę drzew i krzewów;
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórkę istniejących nawierzchni bitumicznych, podbudowy tłuczniowej,  nawierzchni betonowych, nawierzchni z kostki betonowej, krawężników z ławą betonową, wpustów ulicznych oraz przepustów i elementów betonowych i ścianek czołowych;
 • roboty ziemne: wytyczenie ulic, wykopów i nasypów;        
 • krawężniki, obrzeża;
 • jezdnia: profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego, podbudowa z kruszywa, podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca i ścieralna;        
 • zjazdy: profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa mrozoodporna z kruszywa, nawierzchnia z kostki brukowej, warstwa ścieralna;
 • chodniki: profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego i nawierzchnia z kostki brukowej; – pobocza gruntowe;
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu;
 • roboty wykończeniowe: roboty ziemne, montażowe, wykonanie umocnienia zbiornika, zbiornik  chłonno-odparowujący;
 • kanalizacja deszczowa;
 • przebudowa istniejących sieci energetycznych;
 • przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej.

Remont drogi powiatowej 1087K w km od 1+426,00 do km 2+604,00 w miejscowości Kosmolów, Powiat Olkuski

DOFINANSOWANIE: 980 801,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 961 603,34 PLN

Data podpisania umowy: 18.03.2024r.
Termin wykonania zadania: do 5 miesięcy od podpisania umowy tj. do 18.08.2024r.

Zakres robót obejmuje:

 • mechaniczne cięcie szczelin,
 • mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej,
 • rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego,
 • wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki,
 • roboty ziemne koparkami podsiębiernymi,
 • mechaniczne ścinanie poboczy,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne,
 • warstwy odsączające,
 • zagęszczenie mechaniczne,
 • podbudowa z kruszywa,
 • podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowi-żwirowych,
 • oczyszczenie nawierzchni drogowych,
 • skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
 • ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna),
 • wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego.

Most Dzdzennica (Tarnówka)

Całkowita wartość wykonanych robót budowlanych w ramach zadania: 3 125 720,40 PLN

Termin realizacji robót od 16.07.2021 r. do 29.11.2021 r.

Podstawowe parametry techniczne nowego obiektu mostowego:

 • długość całkowita obiektu – 38,22 m,
 • szerokość całkowita – 10,80 m,
 • szerokość jezdni – 7,0 m,
 • szerokość zabudowy chodnikowej – 1,10 m; 2,70 m,
 • konstrukcja ustroju nośnego – belki prefabrykowane zespolone z żelbetową płytą pomostu,
 • klasa obciążenia – A

Podstawowe parametry techniczne dojazdów do mostu:

 • długość drogi – 95,00 m,
 • szerokość jezdni – 6,0 ÷ 7,0 m
 • szerokość chodnika – 1,50 m / 2,50 m
 • klasa techniczna – Z
 • kategoria ruchu – KR 3

Przed realizacją:

Po realizacji:

W dniu 14.01.2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie mostu na rzece Dzdzennica (Tarnówka) w ciągu drogi powiatowej 1106K w miejscowości Bydlin. Gospodarz powiatu Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk przywitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, Wicestarosta Olkuski Paulina Polak, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Dąbrowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Olkuszu Kamil Wołek, Przewodniczący Rady Gminy Klucze Bogusław Paś, Radna Rady Powiatu w Olkuszu Marta Dziura, Wykonawca robót firma SALTOR s.c. z Kielc oraz Sołtys Sołectwa Bydlin Dawid Wolny i Sołtys Sołectwa Cieślin Dariusz Rydzyk.
– „Jest to pierwsza tego typu inwestycja w ciągu dróg powiatowych Powiatu Olkuskiego zrealizowana od momentu utworzenia powiatów tj. od roku 1999. W miejscu starego wysłużonego obiektu na rzece Tarnówka powstał nowy most, który wiele lat powinien służyć nie tylko mieszkańcom Bydlina i Cieślina ale również całej Gminy Klucze i Powiatu Olkuskiego. Wartość inwestycji to kwota nieco ponad 3,1
mln zł, z czego połowę środków pochodziło z dofinansowania w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, a pozostała kwota stanowiła po połowie
środki Powiatu Olkuskiego i Gminy Klucze” – mówił do zebranych Starosta Bogumił Sobczyk.

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1078K w miejscowości Osiek w km od 0+220 do km 2+850” zostanie zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Całkowita wartość inwestycji to: 4 987 833,36 PLN

 • Wkład własny Powiatu Olkuskiego: 987 833,36 PLN
 • Dofinansowanie: 4 000 000 PLN

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1078K (Olkusz – Osiek –Gorenice), gdzie początek przyjęto w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1080K w kierunku miejscowości Gorenice.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na usprawnieniu układu komunikacyjnego i poprawie warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę ciągu drogowego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, na terenie powiatu olkuskiego i biegnie przez tereny administrowane przez Gminę Olkusz.

Zakres robót obejmuje m.in.:

 • przebudowę i wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z wymianą warstw nawierzchniowych (klasa techniczna L) zgodnie z MPZP, wraz z dostosowaniem parametrów pod względem nośności i geometrii – jezdnia o nowej konstrukcji i szerokości 5,5 m,
 • roboty brukarskie będą prowadzone tylko w zakresie przebudowy istniejącego chodnika z kostki betonowej brukowej,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę systemu retencyjno-rozsączającego z perforowanych rur dwuściennych PP fabrycznie owiniętych geowłókniną o perforacji min. 300 cm2 / 1 m.b. rury,
 • regulację wysokościową urządzeń obcych,
 • odtworzenie poboczy z destruktu,

Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K w km od 0+000 do km 0+513 na odcinku I- w km od 0+000 do km 0+203, na odcinku II- w km od 0+203 do km 0+513 w miejscowości Olkusz-Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 265 000,45 PLN
DOFINANSOWANIE: 885 500,00 PLN

Planowana inwestycja dla ciągu drogowego 1091 K obejmuje:

 • wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej o pełnej konstrukcji na odcinku od km 0+000,00 do km 0+203,57
 • przebudowa i ujednolicenie wjazdów posesyjnych w granicach pasa drogowego
 • ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej betonowej bezfazowej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+228,70
 • budowę kanalizacji deszczowej
 • Wykonanie 11-stu wpustów deszczowych wraz z przyłączeniem ich do projektowanej kanalizacji deszczowej
 • budowę zbiornika chłonno – odparowującego
 • budowę oświetlenia ulicznego od km 0+000,00 do km 0+513,07

Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 do 6+428,00, odcinek I – (w km od 1+257,19 do km 2+813,75), odcinek II – (w km od 2+830,08 do km 6+428,00) w miejscowościach Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny – Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 7 935 537,58 PLN
DOFINANSOWANIE: 5 400 006,00 PLN

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, na terenie Powiatu Olkuskiego i biegnie przez tereny administrowane przez Gminę Klucze.

Planowana inwestycja dla ciągu drogowego 1100K obejmuje:

 • nowa pełna konstrukcja jezdni o przekroju dla obciążenia ruchu KR3 o nawierzchni bitumicznej wraz ze stabilizacją istniejącego podłoża gruntowego – na odcinku ok. 2.4 km;
 • wzmocnienie i odnowa nawierzchni po uprzednim frezowaniu, oczyszczeniu istniejącej jezdni bitumicznej, a następnie skropieniu asfaltu na gorąco – na odcinku ok. 2,1 km;
 • budowa ciągu dla pieszych – chodniki z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,0m;
 • przebudowę zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego;
 • budowa kanalizacji deszczowej w tym system retencyjno- rozsączający;
 • oczyszczenie istniejących rowów i reprofilowanie;
 • regulację wysokościową urządzeń obcych;
 • odtworzenie poboczy (w miejscach bez ciągów pieszych) z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie;
 • wykonanie nowego oznakowania drogi wraz z elementami uspokojenia ruchu i zabudową urządzeń BRD.

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km 4+449 do 4+630 (w tym przejście dla pieszych w km 4+527) w miejscowości Zawada, Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 272 613,84 PLN
DOFINANSOWANIE: 200 000,00 PLN

Zadanie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim w 2021 r.

Zakres robót obejmuje:

 1. Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania.
 2. Roboty drogowe – wykonanie przebudowy w zakresie branży drogowej istniejącego przejścia dla pieszych.
 3. Organizacja ruchu – wykonanie prawidłowego oznakowania pionowego oraz poziomego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1104K oraz 1106K w km 5+179 w miejscowości Kwaśniów Dolny, Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 341 684,79 PLN
DOFINANSOWANIE: 200 000,00 PLN

Zadanie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim w 2021 r.

 1. Zakres robót obejmuje:
  Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania.
 2. Roboty drogowe – wykonanie przebudowy w zakresie branży drogowej istniejącego przejścia dla pieszych.
 3. Organizacja ruchu – wykonanie prawidłowego oznakowania pionowego oraz poziomego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.

Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1095K i 1106K w km 15+581 w miejscowości Bydlin – Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 48 267,91 PLN
DOFINANSOWANIE: 38 612,00 PLN

Zadanie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim w 2021 r.

Zakres robót dla ww. zadania obejmuje:

 • Roboty brukarskie
 • Budowę konstrukcji słupowych, tj. słupy oświetlenia na fundamencie prefabrykowanym
 • Rozprowadzenie kabli ziemnych
 • Podpięcie odcinka linii oświetlenia do istniejącego ciągu
 • Zabudowę lamp na słupach
 • Wykonanie uziomu poziomego.
 • Wykonanie organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe