ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

I. Jak załatwić sprawę

Wszystkie wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Zarządu Drogowego w Olkuszu, al. 1000-lecia 1a, 32-300 Olkusz

II. Kto może załatwić sprawę

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:

 1. zarząd drogi,
 2. organ zarządzający ruchem,
 3. podmiot zarządzający drogą wewnętrzną,
 4. inwestor lub jednostka, o której mowa w § 11 pkt. 1-6 ww. rozporządzenia,
 5. osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w § 11 pkt. 1-3 ww. rozporządzenia.

III. Jakie dokumenty złożyć

Do wniosku należy dołączyć dwa egzemplarze spełniającego wymogi formalne projektu organizacji ruchu, zawierającego:

 1. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
 2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2 000 lub szkic bez skali) zawierający:
  1. lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
  2. parametry geometrii drogi;
 3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
 4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
 5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze.

WAŻNE:

Każdy egzemplarz projektu organizacji ruchu musi zawierać imię i nazwisko oraz podpis projektanta.

Projekt należy wykonać w oparciu o przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311, z późn. zm.).

Do wniosku powinny być dołączone również opinie:

 1. właściwego miejscowo komendanta powiatowego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową, komendanta wojewódzkiego policji – w przypadku drogi wojewódzkiej lub krajowej,
 2. zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt;
 3. organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem, w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

UWAGA

W przypadku robót niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego. Dotyczy to robót związanych z utrzymaniem drogi, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania tych robót. Taki projekt powinien zawierać:

 1. opis techniczny zawierający charakterystykę robót;
 2. powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 3. sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

III. Co w przypadku utraty ważności terminu projektu czasowej zmiany organizacji ruchu

Po upływie terminu ważności obowiązywania projektu czasowej organizacji ruchu, należy zwrócić się ponownie w celu jego zatwierdzenia, przedstawiając aktualne opinie wymagane przepisami.

IV. Weryfikacja formalna wniosku

Zarząd Drogowy w Olkuszu sprawdzi czy:

 1. Wniosek został złożony zgodnie z właściwością miejscową. W przypadku, gdy organ, do którego złożono wniosek, jest niewłaściwy w sprawie, przekazuje go niezwłocznie do właściwego organu zarządzającego ruchem.
 2. Wniosek zawiera wszystkie warunki formalne wskazane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
 3. Przedłożony do zatwierdzenia projekt nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz jego zgodność z przepisami dotyczącymi warunków umieszczania na drogach znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Po rozpatrzeniu złożonego wniosku organ zarządzający ruchem może:

 1. zatwierdzić w całości lub części:
  1. bez zmian,
  2. po wprowadzeniu zmiany lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu;
 2. odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek,
 3. odrzucić projekt.

V. Ile zapłacisz

Rozpatrzenie wniosku i jego zatwierdzenie jest bezpłatne.

VI. Ile będziesz czekać

Około 14 dni. Termin może się wydłużyć w zależności od złożoności i objętości przedłożonego projektu organizacji ruchu oraz w przypadku wezwania do poprawienia wniosku.

VII. Jak możesz się odwołać

Zatwierdzanie projektu organizacji ruchu jest czynnością organizacyjno-techniczną, od której nie można się odwołać. Strona niezadowolona z rozpatrzenia może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Zarządu Drogowego w Olkuszu, który rozpatruje projekty organizacji ruchu na podstawie upoważnienia Starosty Olkuskiego, jako Organu zarządzającego ruchem na terenie Powiatu Olkuskiego.

Warto wiedzieć

 1. Procedura dla wniosków zawierających zarówno stałe i czasowe projekty organizacji ruchu jest taka sama.
 2. Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego wojewódzkiego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu (w przypadku robót utrzymaniowych według projektu uproszczonego – co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem robót).
 3. Jeżeli organizacja ruchu ma charakter stały, organ zarządzający ruchem, w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, przeprowadza kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

VIII. Pliki do pobrania