Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Drogowy w Olkuszu
  al. 1000-lecia 1a, 32-300 Olkusz, Powiat Olkuski Województwo Małopolskie.
 2. Może Pani/Pan również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem
  powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres: biuro@rodostar.pl
 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez Zarząd Drogowy w Olkuszu między innymi w związku z działalnością Zarządu, kontaktem i udzielaniem odpowiedzi stronom, ochroną prawną przed roszczeniami, ochroną powierzonego mienia, jak również w celu wykonywania zadań ustawowych na podstawie:
  – realizacji zawartej z ZD umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b) RODO);
  – realizacji obowiązków prawnych ciążących na ZD w związku z wykonywaniem zadań
  statutowych i zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w celu zrealizowania stosownych prawem przewidzianych czynności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie archiwizacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody, a w określonych szczególnych sytuacjach prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości realizacji
  wykonania zadania, o które Pani/Pan wnosi lub brak możliwości zawarcia umowy z Zarządem Drogowym.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez
  Administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.