Klauzula informacyjna

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH

(OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Zarząd Drogowy w Olkuszu, al. 1000-lecia 1a, 32-300 Olkusz, Powiat Olkuski, Województwo Małopolskie, ePUAP: /zdolkusz/SkrytkaESP, e-mail: sekretariat @ zd.olkusz.pl, tel.: (0-32) 643 02 40, (0-32) 643 02 65.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych, Panią Angeliką Klimczak w następujących formach: przesyłając informację na adres e-mail: angelika@informatics.jaworzno.pl lub telefonicznie pod numerem: 734459362 lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczonych na rzecz Pani/Pana usług, a w szczególności: działalności Zarządu, zawarcia umowy i realizacji jej przedmiotu, wykonania ciążących na Administratorze zadań ustawowych i obowiązków prawnych, dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, korespondencji z Panią/Panem, udzielaniem odpowiedzi Stronom, ochrony powierzonego mienia.

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z n/w przepisów prawa: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z: ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i jej aktami wykonawczymi, ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i jej aktami wykonawczymi, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i jej aktami wykonawczymi, ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego i jej aktami wykonawczymi, ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i jej aktami wykonawczymi; ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i jej aktami wykonawczymi; ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i jej aktami wykonawczymi, ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jej aktami wykonawczymi.

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który jest wyznaczony na podstawie przepisów prawa dot. postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych albo do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości realizacji wykonania zadania, o które Pani/Pan wnosi lub brak możliwości zawarcia umowy z Zarządem Drogowym.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji obowiązków ustawowych i statutowych oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Informujemy, że przysługują Pani/Panu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie, sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne, ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Pani/Pana, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Pani/Pana skutki prawne nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.