ZEZWOLENIE NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO KAT. I / II

I. Wykaz potrzebnych dokumentów

  1. Wniosek w formie pisemnej;

    – w przypadku ubiegania się o zezwolenie kategorii I;

    – w przypadku ubiegania się o zezwolenie kategorii II:,

  1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia;
  2. pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela);
  1. dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;

II. Wysokość opłat

W przypadku ubiegania się o zezwolenie kategorii I:

100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 mieniący.

W przypadku ubiegania się o zezwolenie kategorii II:

200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca;

400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy;

1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy;

2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

Opłata za wydanie zezwolenia:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Zarządu Drogowego w Olkuszu

Nr konta: 03 1090 1665 0000 0001 4685 4474

Tytuł wpłaty: pojazd nienormatywny – zezwolenie kat. I / II

Opłata za pełnomocnictwo:

Opłata za pełnomocnictwo – 17 zł – opłatę skarbową należy wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Nr konta: 32 1240 2294 1111 0010 2264 9530

Tytuł wpłaty: opłata skarbowa za pełnomocnictwo – pojazd nienormatywny – zezwolenie kat I / II

Zwalnia się od opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnictwo jest udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

III. Miejsce załatwienia sprawy

  1. Stosowny wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat.     I / II   można złożyć osobiście w siedzibie lub przesłać drogą pocztową do Zarządu Drogowego w Olkuszu, al. 1000 lecia 1a, 32-300 Olkusz

IV. Czas załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

V. Pliki do pobrania