UZGODNIENIE ZASAD KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH

I. Wykaz potrzebnych dokumentów

  1. Wniosek w formie pisemnej;
  2. Proponowany rozkład jazdy sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2018 r. poz. 202);
  3. Schemat (mapę) połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną;
  4. Wykaz przystanków, na których Wnioskodawca zamierza wykonywać zatrzymywanie w oparciu o rozkład jazdy.

II. Miejsce załatwienia sprawy

  1. Stosowny wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych można złożyć osobiście w siedzibie lub przesłać drogą pocztową do Zarządu Drogowego w Olkuszu, al. 1000 lecia 1a, 32-300 Olkusz

III. Czas załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku

IV. Pliki do pobrania