ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ LUB PRZEBUDOWĘ ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ

I. Wykaz potrzebnych dokumentów

  1. Wniosek w formie pisemnej;
    – Mapę do celów projektowych w skali 1:500 lub mapę zasadniczą w skali 1:1000 z zaznaczonym zjazdem;- Dokument potwierdzający tytuł prawny inwestora do nieruchomości (np. aktualny odpis księgi wieczystej, akt własności ziemi lub wypis z rejestru gruntów).
  2. Pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela);
  3. W przypadku lokalizacji lub przebudowy zjazdu potwierdzenie wpłaty (82,00 zł) opłaty skarbowej, wpłaconej na konto Zarządu Drogowego w Olkuszu.

Opłata skarbowa nie obowiązuje w przypadku lokalizacji,/przebudowy zjazdu na cele budownictwa mieszkalnego.

  1.  dowód zapłacenia opłaty skarbowej;

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Zarządu Drogowego w Olkuszu

Opłata skarbowa za zjazd w przypadku lokalizacji/przebudowy zjazdu na cele inne niż budownictwo mieszkaniowe:

Nr konta: 32 1240 2294 1111 0010 2264 9530

Tytuł wpłaty: opłata skarbowa – lokalizacja/przebudowa zjazdu – 82 zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo:

Nr konta: 32 1240 2294 1111 0010 2264 9530

Tytuł wpłaty: opłata skarbowa – pełnomocnictwo

Opłata za pełnomocnictwo – 17 zł – opłatę skarbową należy wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Zwalnia się od opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnictwo jest udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

II. Miejsce załatwienia sprawy

  1. Stosowny wniosek o lokalizację/przebudowę zjazdu można złożyć osobiście w siedzibie lub przesłać drogą pocztową do Zarządu Drogowego w Olkuszu, al. 1000 lecia 1a, 32-300 Olkusz

III. Czas załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

IV. Pliki do pobrania