ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM ORAZ ZEZWOLENIA ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

I. Jak załatwić sprawę

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Zarządu Drogowego w Olkuszu, al. 1000-lecia 1a, 32-300 Olkusz.

II. Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku

Do wniosku załącza się:

 1. szczegółowy i aktualny plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;

 2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmiany w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych lub informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

 3. ogólny plan orientacyjny w skali 1: 10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego

 4. uzgodnienia dokumentacji projektowej

 5. dokumentacja budowlana obiektu umieszczanego w pasie drogowym, o ile jest wymagana;

 6. harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót o ile jest wymagana;

 7. pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika), ciąg pełnomocnictw prokura oraz oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

III. Weryfikacja formalna wniosku

Zarząd Drogowy sprawdzi czy:

 1. Wniosek został złożony zgodnie z własnością miejscową. W przypadku, gdy organ administracji publicznej, do którego złożono wniosek, jest niewłaściwy w sprawie, przekazuje go niezwłocznie do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnioskodawcę.

 2. Wniosek zawiera wszystkie warunki formalne wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

IV. Ile zapłacisz

Za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XVI/151/2020 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 27 lutego 2020r., poz.1676),

V. Ile będziesz czekać

Zgodnie z art.  35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego

Organ administracji publicznej obowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

VI. Informacje dodatkowe

 1. Równocześnie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, wnioskodawca na tym samym wniosku w punkcie 3 i 4 może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 2. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany powiadomić Zarząd Drogowy w Olkuszu o zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, na tej podstawie Zarząd Drogowy w Olkuszu dokonuje komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz sporządza protokół odbioru.

 3. Zajmujący pas drogowy w celu budowy lub przebudowy zjazdu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w siedzibie Zarządu Drogowego w Olkuszu o zgodności wykonanych prac z posiadanymi decyzjami i zezwoleniami.

VII. Jak można się odwołać

 1. Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 2. Zgodnie z art.127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Zgodnie z art.130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

VIII. Pliki do pobrania