Deklaracja dostępności

Zarząd Drogowy w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Drogowy w Olkuszu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Multimedia nie zawierają alternatywy tekstowej.
 • Niski kontrast teksty do tła.
 • Niewłaściwa struktura nagłówków strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Janusz Oleszko.
 • E-mail: j.oleszko@zd.olkusz.pl
 • Telefon: 32 643 09 92 wew. 51

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zarządu Drogowego w Olkuszu
 • Adres: al. 1000-lecia 1a, 32-300 Olkusz
 • E-mail: sekretariat@zd.olkusz.pl
 • Telefon: 32 643 02 40

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek wielokondygnacyjny. Siedziba Zarządu mieści się na I i II piętrze.

Wejście główne do budynku znajduje się od strony północnej.

Budynek posiada własny parking ogólnodostępny przed wejściem do budynku bez wydzielonych specjalnych stanowisk dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, brak wyposażenia w podjazdy i dźwig osobowy umożliwiający dostęp na pierwsze i drugie piętro budynku.

Na terenie budynku istnieje możliwość wstępu osób niepełnosprawnych z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.