Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1069K i 1158K z drogą gminną – ul. Starczynowską w km 3+404 w miejscowości Bukowno, Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 122 100,10 PLN
DOFINANSOWANIE: 97 680,00 PLN

Zadanie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim w 2021 r.

Zakres robót dla ww. zadania obejmuje:

Zakres projektu obejmuje budowę odcinka sieci elektroenergetycznej do 1KV w zakresie:

 • Budowę odcinka linii oświetlenia ulicznego dla doświetlenia przejścia dla pieszych.
 • Budowę konstrukcji słupowych, tj. słupy oświetlenia na fundamencie prefabrykowanym
 • Rozprowadzenie kabli ziemnych
 • Podpięcie odcinka linii oświetlenia do istniejącego ciągu
 • Zabudowę lamp na słupach
 • Wykonanie uziomu poziomego.
 • Wykonanie organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 10+917 do 11+043 (w tym przejście dla pieszych w km 10+927) w miejscowości Olkusz, Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 379 999,99 PLN
DOFINANSOWANIE: 200 000,00 PLN

Zadanie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim w 2021 r.

 1. Zakres robót obejmuje:
  Budowę zatoki autobusowej przy ul. Ks. Kanonika Stanisława Gajewskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1076K w miejscowości Olkusz
 2. Przebudowa chodnika na dł. ok. 200 mb
 3. Budowę doświetlenia przejścia dla pieszych
 4. Organizacja ruchu – oznakowanie pionowe i poziome

Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1069K z drogą gminną – ul. Nową w km 3+690 w miejscowości Bukowno – Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 728 478,87 PLN
DOFINANSOWANIE: 582 783,00 PLN

Zadanie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych do dofinanasowania w województwie małopolskim w 2021 r.

Zakres robót obejmuje:

 1. Budowę dwóch zatok autobusowych przy ul. Kolejowej w ciągu drogi powiatowej nr 1069K w miejscowości Bukowno wraz z przebudową infrastruktury technicznej:
  • Budowa zatoki autobusowej:
   • od km 0+006,63 do km 0+056,70 po stronie lewej
   • od km 0+048,21 do km 0+102,76 po stronie prawej
  • Przebudowa chodnika:
   • od km 0+006,63 do km 0+588,41 po stronie lewej
   • od km 0+047,51 do km 0+103,76 po stronie prawej
  • Wykonanie kanału technologicznego, długość 100 mb
  • Zakup i montaż wiat przystankowych
  • Przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, przebudowa linii napowietrznej nN,
   zabezpieczenie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej osłonami rurowymi.
  • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
 2. Budowę doświetlenia przejść dla pieszych
 3. Organizacja ruchu – oznakowanie pionowe i poziom

Przebudowa drogi powiatowej 1074K w km od 0+000 do km 2+552 w miejscowości Żurada, Powiat Olkuski

DOFINANSOWANIE: 4 641 387,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 7 748 296,76 PLN

Planowana inwestycja dla ciągu drogowego 1074K obejmuje:

 • Przebudowę i wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z dostosowaniem parametrów pod względem nośności dla kategorii ruchu KR3 i geometrii.
 • Zmianę geometrii skrzyżowań z dostosowaniem do aktualnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa jak i swobody ruchu.
 • Budowę, przebudowę ciągów pieszych – chodniki z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,0 m.
 • Budowę kanalizacji deszczowej -dobudowanie odcinków kanalizacji z włączeniami do rowów a także budowa systemów retencyjno- rozsądzających.
 • Odbudowę rowów i poboczy drogi.
 • Przebudowę zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego.
 • Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu (przebudowa kolidujących sieci energetycznych i teletechnicznych) oraz regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych (skrzynki zasuw wodociągowych i gazowych oraz studni kanalizacyjnych).

W ramach zadania zostanie wykonane nowe oznakowanie drogi wraz z elementami uspokojenia ruchu i zabudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. przejścia wyniesionego ze znakiem aktywnym D6 i podświetleniem przejścia na budowanym wyniesionym fragmencie jezdni przed budynkiem szkoły w km 0+881,16, a także tablice świetlne z rejestratorem prędkości w km 0+654 oraz w km 0+960.

Remont drogi powiatowej 1096K w km od 3+470,00 do km 5+570,00 w miejscowości Chechło, Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 641 901,85 PLN
DOFINANSOWANIE: 1 313 521,00 PLN

W dniu 06.09.2023r. została podpisana umowa
Termin wykonania zadania: do 60 dni od podpisania umowy.

Zakres robót obejmuje:

 • roboty przygotowawcze: mechaniczne cięcie szczelin, frezowanie nawierzchni asfaltowej i ścinanie poboczy ;
 • roboty nawierzchniowe: wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną, nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych;
 • roboty wykończeniowe: pobocza z materiału kamiennego.

Przebudowa drogi powiatowej 1091K w km 4+295 do km 7+561 w miejscowości Bogucin Duży, Powiat Olkuski

DOFINANSOWANIE: 1 640 336,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 11 999 674,98 PLN

Data podpisania umowy: 28.10.2022r.
Termin wykonania zadania: 19 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W zakres przebudowy wchodzi pełna przebudowa obejmująca wymianę i wzmocnienie
istniejącej jezdni oraz odbudowę poboczy i rowów a także wykonanie chodników dla pieszych w terenach zabudowanych, a w szczególności:

 • budowa nowej konstrukcji jezdni wraz z dostosowaniem parametrów pod względem
  nośności dla kategorii ruchu KR3 i geometrii – jezdnie o nowej konstrukcji i szerokości
  podstawowej 5,5 m,
 • zmiana geometrii skrzyżowań z dostosowaniem do aktualnych wymagań w zakresie
  bezpieczeństwa jak i swobody ruchu,
 • budowa, przebudowa ciągów pieszych
 • budowa kanalizacji deszczowej – dobudowanie odcinków kanalizacji z włączeniami do
  rowów oraz budowa systemów retencyjno-rozsączających,
 • odbudowa rowów i poboczy drogi,
 • przebudowę zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego,
 • wykonanie nowego oznakowania drogi,
 • zabezpieczenia i przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidujących z projektowanymi
  elementami dróg oraz regulacja wysokościową urządzeń podziemnych.

Remont drogi powiatowej 1155K na odcinku I – w km od 0+000 do km 4+450, na odcinku II – w km od 6+633 do km 7+728, w miejscowościach Tarnawa i Imbramowice, Powiat Olkuski

DOFINANSOWANIE: 4 430 369,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 8 860 739,81 PLN

Zadanie obejmuje remont drogi powiatowej nr 1155K w miejscowości Tarnawa oraz
Imbramowice w Powiecie Olkuskim. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na
usprawnieniu układu komunikacyjnego i poprawie warunków bezpieczeństwa na drodze
poprzez remont ciągu drogowego na odcinku o długości ponad 5,5 km. W ramach zadania planuje się wykonać wymianę podbudowy z materiału kamiennego, ułożenie nowych warstw bitumicznych oraz wykonanie poboczy. Zakończenie remontu ww. drogi zaplanowane jest na 2024 r.

Przebudowa drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 11 588 000,00 PLN
DOFINANSOWANIE: 5 794 000,00 PLN

Data podpisania umowy: 12.06.2023r.

Termin wykonania zadania: do 841 dni od podpisania umowy.

Zakres robót obejmuje:

 • roboty przygotowawcze: wycinkę drzew i krzewów;
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórkę istniejących nawierzchni bitumicznych, podbudowy tłuczniowej, nawierzchni betonowych, nawierzchni z kostki betonowej, krawężników z ławą betonową, wpustów ulicznych oraz przepustów i elementów betonowych i ścianek czołowych;
 • roboty ziemne: wytyczenie ulic, wykopów i nasypów;
 • krawężniki, obrzeża;
 • jezdnia: profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego, podbudowa z kruszywa, podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca i ścieralna;
 • zjazdy: profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa mrozoodporna z kruszywa, nawierzchnia z kostki brukowej, warstwa ścieralna;
 • chodniki: profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego i nawierzchnia z kostki brukowej; – pobocza gruntowe;
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu;
 • roboty wykończeniowe: roboty ziemne, montażowe, wykonanie umocnienia zbiornika, zbiornik chłonno-odparowujący;
 • kanalizacja deszczowa;
 • przebudowa istniejących sieci energetycznych;
 • przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej.