Remont drogi powiatowej 1087K w km od 1+426,00 do km 2+604,00 w miejscowości Kosmolów, Powiat Olkuski

DOFINANSOWANIE: 980 801,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 961 603,34 PLN

Data podpisania umowy: 18.03.2024r.
Termin wykonania zadania: do 5 miesięcy od podpisania umowy tj. do 18.08.2024r.

Zakres robót obejmuje:

 • mechaniczne cięcie szczelin,
 • mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej,
 • rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego,
 • wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki,
 • roboty ziemne koparkami podsiębiernymi,
 • mechaniczne ścinanie poboczy,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne,
 • warstwy odsączające,
 • zagęszczenie mechaniczne,
 • podbudowa z kruszywa,
 • podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowi-żwirowych,
 • oczyszczenie nawierzchni drogowych,
 • skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
 • ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna),
 • wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego.
Opublikowano w Bez kategorii, RFRD - Aktualne.