Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K w km od 0+000 do km 0+513 na odcinku I- w km od 0+000 do km 0+203, na odcinku II- w km od 0+203 do km 0+513 w miejscowości Olkusz-Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 265 000,45 PLN
DOFINANSOWANIE: 885 500,00 PLN

Planowana inwestycja dla ciągu drogowego 1091 K obejmuje:

 • wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej o pełnej konstrukcji na odcinku od km 0+000,00 do km 0+203,57
 • przebudowa i ujednolicenie wjazdów posesyjnych w granicach pasa drogowego
 • ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej betonowej bezfazowej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+228,70
 • budowę kanalizacji deszczowej
 • Wykonanie 11-stu wpustów deszczowych wraz z przyłączeniem ich do projektowanej kanalizacji deszczowej
 • budowę zbiornika chłonno – odparowującego
 • budowę oświetlenia ulicznego od km 0+000,00 do km 0+513,07

Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 do 6+428,00, odcinek I – (w km od 1+257,19 do km 2+813,75), odcinek II – (w km od 2+830,08 do km 6+428,00) w miejscowościach Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny – Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 7 935 537,58 PLN
DOFINANSOWANIE: 5 400 006,00 PLN

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, na terenie Powiatu Olkuskiego i biegnie przez tereny administrowane przez Gminę Klucze.

Planowana inwestycja dla ciągu drogowego 1100K obejmuje:

 • nowa pełna konstrukcja jezdni o przekroju dla obciążenia ruchu KR3 o nawierzchni bitumicznej wraz ze stabilizacją istniejącego podłoża gruntowego – na odcinku ok. 2.4 km;
 • wzmocnienie i odnowa nawierzchni po uprzednim frezowaniu, oczyszczeniu istniejącej jezdni bitumicznej, a następnie skropieniu asfaltu na gorąco – na odcinku ok. 2,1 km;
 • budowa ciągu dla pieszych – chodniki z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,0m;
 • przebudowę zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego;
 • budowa kanalizacji deszczowej w tym system retencyjno- rozsączający;
 • oczyszczenie istniejących rowów i reprofilowanie;
 • regulację wysokościową urządzeń obcych;
 • odtworzenie poboczy (w miejscach bez ciągów pieszych) z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie;
 • wykonanie nowego oznakowania drogi wraz z elementami uspokojenia ruchu i zabudową urządzeń BRD.

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km 4+449 do 4+630 (w tym przejście dla pieszych w km 4+527) w miejscowości Zawada, Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 272 613,84 PLN
DOFINANSOWANIE: 200 000,00 PLN

Zadanie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim w 2021 r.

Zakres robót obejmuje:

 1. Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania.
 2. Roboty drogowe – wykonanie przebudowy w zakresie branży drogowej istniejącego przejścia dla pieszych.
 3. Organizacja ruchu – wykonanie prawidłowego oznakowania pionowego oraz poziomego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1104K oraz 1106K w km 5+179 w miejscowości Kwaśniów Dolny, Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 341 684,79 PLN
DOFINANSOWANIE: 200 000,00 PLN

Zadanie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim w 2021 r.

 1. Zakres robót obejmuje:
  Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania.
 2. Roboty drogowe – wykonanie przebudowy w zakresie branży drogowej istniejącego przejścia dla pieszych.
 3. Organizacja ruchu – wykonanie prawidłowego oznakowania pionowego oraz poziomego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.

Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1095K i 1106K w km 15+581 w miejscowości Bydlin – Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 48 267,91 PLN
DOFINANSOWANIE: 38 612,00 PLN

Zadanie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim w 2021 r.

Zakres robót dla ww. zadania obejmuje:

 • Roboty brukarskie
 • Budowę konstrukcji słupowych, tj. słupy oświetlenia na fundamencie prefabrykowanym
 • Rozprowadzenie kabli ziemnych
 • Podpięcie odcinka linii oświetlenia do istniejącego ciągu
 • Zabudowę lamp na słupach
 • Wykonanie uziomu poziomego.
 • Wykonanie organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe

Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1069K i 1158K z drogą gminną – ul. Starczynowską w km 3+404 w miejscowości Bukowno, Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 122 100,10 PLN
DOFINANSOWANIE: 97 680,00 PLN

Zadanie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim w 2021 r.

Zakres robót dla ww. zadania obejmuje:

Zakres projektu obejmuje budowę odcinka sieci elektroenergetycznej do 1KV w zakresie:

 • Budowę odcinka linii oświetlenia ulicznego dla doświetlenia przejścia dla pieszych.
 • Budowę konstrukcji słupowych, tj. słupy oświetlenia na fundamencie prefabrykowanym
 • Rozprowadzenie kabli ziemnych
 • Podpięcie odcinka linii oświetlenia do istniejącego ciągu
 • Zabudowę lamp na słupach
 • Wykonanie uziomu poziomego.
 • Wykonanie organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 10+917 do 11+043 (w tym przejście dla pieszych w km 10+927) w miejscowości Olkusz, Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 379 999,99 PLN
DOFINANSOWANIE: 200 000,00 PLN

Zadanie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim w 2021 r.

 1. Zakres robót obejmuje:
  Budowę zatoki autobusowej przy ul. Ks. Kanonika Stanisława Gajewskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1076K w miejscowości Olkusz
 2. Przebudowa chodnika na dł. ok. 200 mb
 3. Budowę doświetlenia przejścia dla pieszych
 4. Organizacja ruchu – oznakowanie pionowe i poziome

Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1069K z drogą gminną – ul. Nową w km 3+690 w miejscowości Bukowno – Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 728 478,87 PLN
DOFINANSOWANIE: 582 783,00 PLN

Zadanie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych do dofinanasowania w województwie małopolskim w 2021 r.

Zakres robót obejmuje:

 1. Budowę dwóch zatok autobusowych przy ul. Kolejowej w ciągu drogi powiatowej nr 1069K w miejscowości Bukowno wraz z przebudową infrastruktury technicznej:
  • Budowa zatoki autobusowej:
   • od km 0+006,63 do km 0+056,70 po stronie lewej
   • od km 0+048,21 do km 0+102,76 po stronie prawej
  • Przebudowa chodnika:
   • od km 0+006,63 do km 0+588,41 po stronie lewej
   • od km 0+047,51 do km 0+103,76 po stronie prawej
  • Wykonanie kanału technologicznego, długość 100 mb
  • Zakup i montaż wiat przystankowych
  • Przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, przebudowa linii napowietrznej nN,
   zabezpieczenie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej osłonami rurowymi.
  • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
 2. Budowę doświetlenia przejść dla pieszych
 3. Organizacja ruchu – oznakowanie pionowe i poziom

Przebudowa drogi powiatowej 1074K w km od 0+000 do km 2+552 w miejscowości Żurada, Powiat Olkuski

DOFINANSOWANIE: 4 641 387,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 7 748 296,76 PLN

Planowana inwestycja dla ciągu drogowego 1074K obejmuje:

 • Przebudowę i wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z dostosowaniem parametrów pod względem nośności dla kategorii ruchu KR3 i geometrii.
 • Zmianę geometrii skrzyżowań z dostosowaniem do aktualnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa jak i swobody ruchu.
 • Budowę, przebudowę ciągów pieszych – chodniki z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,0 m.
 • Budowę kanalizacji deszczowej -dobudowanie odcinków kanalizacji z włączeniami do rowów a także budowa systemów retencyjno- rozsądzających.
 • Odbudowę rowów i poboczy drogi.
 • Przebudowę zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego.
 • Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu (przebudowa kolidujących sieci energetycznych i teletechnicznych) oraz regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych (skrzynki zasuw wodociągowych i gazowych oraz studni kanalizacyjnych).

W ramach zadania zostanie wykonane nowe oznakowanie drogi wraz z elementami uspokojenia ruchu i zabudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. przejścia wyniesionego ze znakiem aktywnym D6 i podświetleniem przejścia na budowanym wyniesionym fragmencie jezdni przed budynkiem szkoły w km 0+881,16, a także tablice świetlne z rejestratorem prędkości w km 0+654 oraz w km 0+960.

Remont drogi powiatowej 1096K w km od 3+470,00 do km 5+570,00 w miejscowości Chechło, Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 641 901,85 PLN
DOFINANSOWANIE: 1 313 521,00 PLN

W dniu 06.09.2023r. została podpisana umowa
Termin wykonania zadania: do 60 dni od podpisania umowy.

Zakres robót obejmuje:

 • roboty przygotowawcze: mechaniczne cięcie szczelin, frezowanie nawierzchni asfaltowej i ścinanie poboczy ;
 • roboty nawierzchniowe: wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną, nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych;
 • roboty wykończeniowe: pobocza z materiału kamiennego.