CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 265 000,45 PLN
DOFINANSOWANIE: 885 500,00 PLN

Planowana inwestycja dla ciągu drogowego 1091 K obejmuje:

  • wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej o pełnej konstrukcji na odcinku od km 0+000,00 do km 0+203,57
  • przebudowa i ujednolicenie wjazdów posesyjnych w granicach pasa drogowego
  • ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej betonowej bezfazowej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+228,70
  • budowę kanalizacji deszczowej
  • Wykonanie 11-stu wpustów deszczowych wraz z przyłączeniem ich do projektowanej kanalizacji deszczowej
  • budowę zbiornika chłonno – odparowującego
  • budowę oświetlenia ulicznego od km 0+000,00 do km 0+513,07
Opublikowano w RFRD - Zrealizowane.