Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1078K w miejscowości Osiek w km od 0+220 do km 2+850” zostanie zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Całkowita wartość inwestycji to: 4 987 833,36 PLN

  • Wkład własny Powiatu Olkuskiego: 987 833,36 PLN
  • Dofinansowanie: 4 000 000 PLN

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1078K (Olkusz – Osiek –Gorenice), gdzie początek przyjęto w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1080K w kierunku miejscowości Gorenice.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na usprawnieniu układu komunikacyjnego i poprawie warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę ciągu drogowego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, na terenie powiatu olkuskiego i biegnie przez tereny administrowane przez Gminę Olkusz.

Zakres robót obejmuje m.in.:

  • przebudowę i wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z wymianą warstw nawierzchniowych (klasa techniczna L) zgodnie z MPZP, wraz z dostosowaniem parametrów pod względem nośności i geometrii – jezdnia o nowej konstrukcji i szerokości 5,5 m,
  • roboty brukarskie będą prowadzone tylko w zakresie przebudowy istniejącego chodnika z kostki betonowej brukowej,
  • budowę kanalizacji deszczowej,
  • budowę systemu retencyjno-rozsączającego z perforowanych rur dwuściennych PP fabrycznie owiniętych geowłókniną o perforacji min. 300 cm2 / 1 m.b. rury,
  • regulację wysokościową urządzeń obcych,
  • odtworzenie poboczy z destruktu,
Opublikowano w RFIL - Zrealizowane.