Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 do 6+428,00, odcinek I – (w km od 1+257,19 do km 2+813,75), odcinek II – (w km od 2+830,08 do km 6+428,00) w miejscowościach Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny – Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 7 935 537,58 PLN
DOFINANSOWANIE: 5 400 006,00 PLN

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, na terenie Powiatu Olkuskiego i biegnie przez tereny administrowane przez Gminę Klucze.

Planowana inwestycja dla ciągu drogowego 1100K obejmuje:

  • nowa pełna konstrukcja jezdni o przekroju dla obciążenia ruchu KR3 o nawierzchni bitumicznej wraz ze stabilizacją istniejącego podłoża gruntowego – na odcinku ok. 2.4 km;
  • wzmocnienie i odnowa nawierzchni po uprzednim frezowaniu, oczyszczeniu istniejącej jezdni bitumicznej, a następnie skropieniu asfaltu na gorąco – na odcinku ok. 2,1 km;
  • budowa ciągu dla pieszych – chodniki z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,0m;
  • przebudowę zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego;
  • budowa kanalizacji deszczowej w tym system retencyjno- rozsączający;
  • oczyszczenie istniejących rowów i reprofilowanie;
  • regulację wysokościową urządzeń obcych;
  • odtworzenie poboczy (w miejscach bez ciągów pieszych) z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie;
  • wykonanie nowego oznakowania drogi wraz z elementami uspokojenia ruchu i zabudową urządzeń BRD.
Opublikowano w RFRD - Zrealizowane.