Przebudowa drogi powiatowej 1074K w km od 0+000 do km 2+552 w miejscowości Żurada, Powiat Olkuski

Wykonawca: Drogomex Sp. z o.o., Pruszków

Wartość robót wynosi: 7 924 153,61 PLN

Dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: 4 616 416,40 PLN

Roboty odebrano w dniu:    06.11.2023r.

Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 1074K ul. Starowiejskiej w m. Żurada. W stanie istniejącym droga jest ciągiem komunikacyjnym w dwóch kierunkach ruchu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania droga posiada kategorie drogi lokalnej a na końcowym odcinku występuje jako ciąg pieszo-jezdny. Planowane przedsięwzięcie polegało na modernizacji, usprawnieniu układu komunikacyjnego i poprawie warunków bezpieczeństwa na drodze poprzez przebudowę ciągu drogowego.

Inwestycja dla ciągu drogowego 1074K obejmowała:

-Przebudowę i wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z dostosowaniem parametrów pod względem nośności dla kategorii ruchu KR3 i geometrii – jezdnie o nowej konstrukcji i szerokości podstawowej 2 x 2,75 = 5,5 m.

-Zmianę geometrii skrzyżowań z dostosowaniem do aktualnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa jak i swobody ruchu.

-Budowę, przebudowę ciągów pieszych – chodniki z betonowej kostki brukowej o szerokości  2,0 m.

-Budowę kanalizacji deszczowej -dobudowanie odcinków kanalizacji z włączeniami do rowów a także budowa systemów retencyjno rozsądzających

-Odbudowę rowów i poboczy drogi.

-Przebudowę zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego.

-Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu (przebudowy kolidujących sieci energetycznych i teletechnicznych) oraz regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych (skrzynki zasuw wodociągowych i gazowych oraz studni kanalizacyjnych).

W ramach zadania wykonano nowe oznakowanie drogi wraz z elementami uspokojenia ruchu i zabudową urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – przejścia wyniesionego ze znakiem aktywnym D6 i podświetleniem przejścia na budowanym wyniesionym fragmencie jezdni przed budynkiem szkoły w km 0+881,16, a także tablice świetlne z rejestratorem prędkości w km 0+654 oraz w km 0+960.

Po realizacji inwestycji:

Image Not Found
Opublikowano w RFRD - Zrealizowane.