Przebudowa drogi powiatowej 1076K (ulic Dworskiej, Biema i Ks. Kanonika Stanisława Gajewskiego) w Olkuszu na długości ok. 2 km.

Wykonawca: TRANZIT Sp. z o.o., Lubachowy

Wartość robót wynosi: 6 163 428,17 PLN

Dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: 3 081 714,09 PLN

Roboty odebrano w dniu:    11.10.2023r.

 

Zakres robót obejmował przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1076K (ulic Dworskiej, Biema i Ks. Kanonika Stanisława Gajewskiego)  na długości ok. 2 km wg dokumentacji technicznej, położonego na terenie miasta Olkusz.

Początek zakresu robót znajdował się na skrzyżowaniu z ul. 29 Listopada w km 0+000, a koniec robót wyznaczono w miejscu połączenia z nowobudowaną nawierzchnią, przed skrzyżowaniem z Drogą Wojewódzką Nr 791 Trzebinia – Poczesna w km 1+834,71.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania droga posiada kategorię drogi lokalnej „L” na odcinku od km 0+000 do km 0+955 ( od ul. 29 listopada do al. 1000-lecia) oraz kategorię drogi zbiorczej ,,Z” od km 1+010,24 do końca opracowania.

Zamówienie polegało na wykonaniu:

– przebudowy i wzmocnieniu konstrukcji jezdni wraz z wymianą warstw nawierzchniowych wraz z dostosowaniem parametrów pod względem nośności dla kategorii ruchu KR3 i geometrii – jezdnia o nowej konstrukcji i szerokości podstawowej 6,0 m w ciągu ul. Dworskiej i ul. Skłodowskiej Curie oraz o szerokości podstawowej 7,0 dla ulic Biema oraz Ks.Gajewskiego,

– zmiany geometrii skrzyżowań z dostosowaniem do aktualnych wymagań w zakresie

bezpieczeństwa ruchu jak i swobody ruchu,

– budowy, przebudowy ciągów pieszych – chodnik z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,0m,

– budowy ciągów pieszo rowerowych oraz rowerowych,

– budowy kanalizacji deszczowej – dobudowanie odcinków kanalizacji z włączeniami do istniejących kanałów deszczowych,

– budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych,

– przebudowy istniejących zatok autobusowych z dostosowaniem do aktualnych wymagań w zakresie geometrii,

– przebudowy zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego,

– regulacji wysokościowych urządzeń obcych,

– nowego oznakowania drogi.

Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej nr 1076K wykonano roboty związane z przebudową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i sieci wodociągowej wraz przyłączami.

Po realizacji umowy:

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Opublikowano w Polski Ład - Zrealizowane.