Remont drogi powiatowej 1112K w km od 0+000,00 do km 1+908,00 w miejscowości Krzywopłoty, Powiat Olkuski

DOFINANSOWANIE: 694 535,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 389 071,02 PLN

Data podpisania umowy: 25.03.2024r.
Termin wykonania zadania: do 5 miesięcy od podpisania umowy, tj. do 25.08.2024r.

Zakres robót obejmuje:

 • mechaniczne cięcie szczelin,
 • mechaniczne ścinanie poboczy,
 • mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne,
 • wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną,
 • mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych,
 • skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
 • ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna),
 • wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego,
 • regulacja pionowa studzienek,
 • wykonanie kompletu oznakowania docelowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 
Opublikowano w RFRD - Aktualne.