Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1076k ul. Krakowskiej w miejscowości Gorenice w rejonie posesji 64 i 68”

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Olkuski – Zarząd Drogowy w Olkuszu
ul. Mickiewicza 2
32-300 Olkusz

II. Opis Przedmiotu Zamówienia

Dokumentacja swoim zakresem powinna obejmować budowę odwodnienia drogi powiatowej nr 1076K ul. Krakowskiej w miejscowości Gorenice w rejonie posesji 64 i 68. Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku 3.

Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych branż kolidujących z projektowaną przebudową drogi powiatowej, w tym między innymi: branży gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, sanitarnej itp. wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:

 • uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych), niezbędnych do wykonania projektu budowlanego;
 • aktualne wypisy i wyrysy z map ewidencji gruntów w zakresie inwestycji;
 • opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej – map podziałowych;
 • sporządzenie dokumentacji geotechnicznej;
 • uzyskanie decyzji środowiskowej, zgody na realizację przedsięwzięcia;
 • operat wodno – prawny dla odprowadzenia wód deszczowych;
 • sporządzenie inwentaryzacji zieleni uwzględniającej wycinkę drzew kolidujących z budową;
 • opracowanie kompletnego projektu budowlanego z uwzględnieniem geometrii drogi, rozwiązań elementów drogi (jezdni, poboczy gruntowych, zjazdów indywidualnych), elementów systemu odwodnienia oraz naniesienie infrastruktury;
 • opracowanie projektu wykonawczego, budowlanego i technicznego;
 • opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ślepych niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego;
 • opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
 • uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę.

Niezależnie od dokumentacji wymienionej wyżej Projektant wykona i poniesie koszt dla dokumentacji potrzebnej do uzgodnień i uzyskania decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę.

Projektant zobowiązany jest do przeprowadzenia w ramach powyższego zamówienia procedury dotyczącej lokalizacji kanału technologicznego w pasie drogowym stanowiącym przedmiot opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 39 ust. 6 Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 z późn. zm.).

Dokumentacja, o której mowa musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679). Budowę chodnika należy zaprojektować zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022.0.1518) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Projektant zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumentacjię w wersji papierowej w ilości jak poniżej oraz w wersji elektronicznej w formacje PDF i dwg (1 egz. dokumentacji):

 1. Projekt budowlany – 5 egz.;
 2. Projekt wykonawczy – 5 egz.;
 3. Projekt techniczny – 3 egz.;
 4. Dokumentację geotechniczną – 3 egz.;
 5. Projekty branżowe zabezpieczenia urządzeń – po 3 egz.;
 6. Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy – 3 egz.;
 7. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (do planu bezpieczeństwa) – 2 egz.;
 8. Szczegółowe specyfikację techniczne – 3 egz.;
 9. Ewentualnie raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (jeśli będzie wymagany) – 5 egz.;
 10. Aktualną mapę do celów projektowych terenu objętego zadaniem w skali 1:1000 lub 1:1500 – 1egz.;
 11. Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji – 1 egz.;
 12. Dokumentację geodezyjną i kartograficzną – 3 egz.;

Wykonanie dokumentacji niewymienionych powyżej, a koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 – 3 egz., i wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg (1 egz. całości dokumentacji). Projektant zobowiązuje się również dostarczyć wraz z dokumentacją oświadczenie, iż dokumentacja jest kompletna i nadaje się do realizacji celu, któremu ma służyć.

Zamawiający wymaga udzielenia na wykonaną usługę rękojmi na okres 24 miesięcy oraz gwarancji na okres, co najmniej 24 miesięcy.

Projektant zobowiązany jest do podpisania wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym, dokumentu gwarancyjnego.

Projektant, który będzie realizował przedmiot zamówienia, zobowiązany będzie do wykonania harmonogramu realizacji zamówienia i przedstawienia go Zamawiającemu do zatwierdzenia w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający, zastrzega sobie prawo do nie zatwierdzenia przedstawionego harmonogramu lub wprowadzić zmiany.

UWAGA: Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 99 ust 4 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne, do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

a) terminy wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.04.2025r.,
b) warunki płatności: płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Fakturę należy wystawić na:
Powiat Olkuski, 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, NIP 637-202-46-78

Odbiorcą i płatnikiem faktury jest:
Zarząd Drogowy w Olkuszu, Al. 1000-lecia 1a, 32-300 Olkusz.

Załączniki:

 1. wzór formularza oferty,
 2. wzór umowy,
 3. Opis przedmiotu Zamówienia.
III. Forma złożenia oferty

Ofertę na formularzu (wg załącznika) należy złożyć w terminie do dnia: 12.04.2024 r. do godz. 15:00 w formie:

 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Zarząd Drogowy w Olkuszu, Al. 1000-lecia 1a, 32-300 Olkusz, lub
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@zd.olkusz.pl
IV. Do oferty należy załączyć:
 • oświadczenie z art. 57 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania:

Ruszają wielomilionowe inwestycje na drogach powiatowych

Powiat Olkuski podpisał właśnie umowy na realizację kolejnych odcinków dróg powiatowych. Już niebawem rozpoczną się roboty na drogach:
1087K Zederman Kosmolów (wartość niespełna 2 mln zł, długość 1,2km)
1112K ul. Hardego w Krzywopłotach (wartość niespełna 1,4 mln zł, długość 1,9 km)
1095K Wolbrom – Lgota Wolbromska (wartość nieco ponad 19,5 mln zł, długość 5,5km)
1123K, 1153K, 1151K Chełm – Poręba Górna – Budzyń – Lgota Wielka (wartość robót niespełna 4,3 mln zł, długość 3,7 km).
Inwestycje na drogach zawsze wiążą się z utrudnieniami dla Mieszkańców, dlatego też uprzejmie prosimy o wyrozumiałość – budujemy dla Was.

Zatrważająca ilość odpadów w pasach drogowych

Na drogach powiatu olkuskiego, jak co roku po okresie zimowym, rozpoczęto akcję zbierania śmieci. Niestety ilości i rodzaj odpadów, które na drogach porzucili ich użytkownicy jest ogromna, i mimo sprzątania, z dnia na dzień pojawiają się nowe. Sytuacja taka jest tym bardziej niezrozumiała w kontekście tego, że mieszkańcy płacą za odbiór odpadów, a Gminy zapewniają ich odbiór. Apelujemy do kierowców o zachowanie czystości.

Kolejne dokumentacje projektowe na przebudowę dróg

Aktualnie trwają postępowania o udzielenia zamówień na zaprojektowanie rozbudowy/przebudowy kolejnych odcinków dróg powiatowych. Tym razem planujemy opracować projekty dla:
– ulicy Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu – droga powiatowa 1159K,
– ulicy Parkowej w Bolesławiu – droga powiatowa 1070K,
– odwodnienia drogi w Gorenicach – droga powiatowa 1076K,
– drogi Klucze – Kwaśniów – Złożeniec – droga powiatowa 1104K,
– drogi Boża Wola – Jeżówka – Tczyca – droga powiatowa 1137K

Most w Golczowicach

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1108K w Golczowicach (rozbiórka istniejącego obiektu i budowa nowego obiektu mostowego).

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 3 921 778,23 PLN
ŚRODKI Z REZERWY SUBWENCJI OGÓLNEJ: 1 934 641,00 PLN
ŚRODKI GMINY KLUCZE: 993 568,61 PLN
ŚRODKI POWIATU OLKUSKIEGO: 993 568,62 PLN

Planowana inwestycja obejmuje:
Wykonanie mostu jednoprzęsłowego, dwubelkowego z betonu sprężonego.
Konstrukcja nośna oparta jest na przyczółkach za pomocą łożysk garnkowych.
Ilość przęseł 1
Długość ustroju nośnego L=22,5 m
Długość całkowita obiektu Lc=24,3 m
Szerokość całkowita B=11,55
Szerokość jezdni 7,00 m
Szerokość ciągu pieszego 1,5 m

Przed realizacją zadania:

Po realizacji zadania:

Image Not Found
Image Not Found

Przebudowa/modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1123K i 1153K na terenie Gminy Wolbrom

DOFINANSOWANIE: 4 207 221,55 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 4 293 083,21 PLN

Data podpisania umowy: 18.03.2024r.
Termin wykonania zadania: do 13 miesięcy od podpisania umowy tj. do 18.04.2025r.

Zakres robót obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1123K na długości ok. 2300 mb w miejscowości Chełm i Poręba Górna oraz odcinek drogi powiatowej nr 1153K na długości ok. 1400 mb w miejscowości Poręba Górna i Budzyń:

 • mechaniczne cięcie szczelin,
 • mechaniczne ścinanie poboczy,
 • mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej,
 • rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego,
 • roboty ziemne koparkami z transportem urobku,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne,
 • warstwy odsączające,
 • zagęszczenie mechaniczne,
 • wzmocnienie podłoża siatką stalową,
 • podbudowa z kruszywa,
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca,
 • mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych,
 • skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna,
 • nawierzchnie z tłucznia kamiennego.

Remont drogi powiatowej 1112K w km od 0+000,00 do km 1+908,00 w miejscowości Krzywopłoty, Powiat Olkuski

DOFINANSOWANIE: 694 535,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 389 071,02 PLN

Data podpisania umowy: 25.03.2024r.
Termin wykonania zadania: do 5 miesięcy od podpisania umowy, tj. do 25.08.2024r.

Zakres robót obejmuje:

 • mechaniczne cięcie szczelin,
 • mechaniczne ścinanie poboczy,
 • mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne,
 • wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną,
 • mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych,
 • skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
 • ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna),
 • wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego,
 • regulacja pionowa studzienek,
 • wykonanie kompletu oznakowania docelowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

Przebudowa drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkuski

DOFINANSOWANIE: 5 794 000,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 11 588 000,00 PLN

Data podpisania umowy: 12.06.2023r.
Przekazanie terenu: 16.06.2023r.
Termin wykonania zadania: do 30.09.2025r.

Zakres robót obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1092K na długości 2354 mb oraz odcinek drogi powiatowej nr 1093K na długości ok. 310 mb:

 • roboty przygotowawcze: wycinkę drzew i krzewów;
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórkę istniejących nawierzchni bitumicznych, podbudowy tłuczniowej,  nawierzchni betonowych, nawierzchni z kostki betonowej, krawężników z ławą betonową, wpustów ulicznych oraz przepustów i elementów betonowych i ścianek czołowych;
 • roboty ziemne: wytyczenie ulic, wykopów i nasypów;        
 • krawężniki, obrzeża;
 • jezdnia: profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego, podbudowa z kruszywa, podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca i ścieralna;        
 • zjazdy: profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa mrozoodporna z kruszywa, nawierzchnia z kostki brukowej, warstwa ścieralna;
 • chodniki: profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego i nawierzchnia z kostki brukowej; – pobocza gruntowe;
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu;
 • roboty wykończeniowe: roboty ziemne, montażowe, wykonanie umocnienia zbiornika, zbiornik  chłonno-odparowujący;
 • kanalizacja deszczowa;
 • przebudowa istniejących sieci energetycznych;
 • przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej.

Remont drogi powiatowej 1087K w km od 1+426,00 do km 2+604,00 w miejscowości Kosmolów, Powiat Olkuski

DOFINANSOWANIE: 980 801,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 961 603,34 PLN

Data podpisania umowy: 18.03.2024r.
Termin wykonania zadania: do 5 miesięcy od podpisania umowy tj. do 18.08.2024r.

Zakres robót obejmuje:

 • mechaniczne cięcie szczelin,
 • mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej,
 • rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego,
 • wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki,
 • roboty ziemne koparkami podsiębiernymi,
 • mechaniczne ścinanie poboczy,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne,
 • warstwy odsączające,
 • zagęszczenie mechaniczne,
 • podbudowa z kruszywa,
 • podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowi-żwirowych,
 • oczyszczenie nawierzchni drogowych,
 • skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
 • ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna),
 • wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego.

Most Dzdzennica (Tarnówka)

Całkowita wartość wykonanych robót budowlanych w ramach zadania: 3 125 720,40 PLN

Termin realizacji robót od 16.07.2021 r. do 29.11.2021 r.

Podstawowe parametry techniczne nowego obiektu mostowego:

 • długość całkowita obiektu – 38,22 m,
 • szerokość całkowita – 10,80 m,
 • szerokość jezdni – 7,0 m,
 • szerokość zabudowy chodnikowej – 1,10 m; 2,70 m,
 • konstrukcja ustroju nośnego – belki prefabrykowane zespolone z żelbetową płytą pomostu,
 • klasa obciążenia – A

Podstawowe parametry techniczne dojazdów do mostu:

 • długość drogi – 95,00 m,
 • szerokość jezdni – 6,0 ÷ 7,0 m
 • szerokość chodnika – 1,50 m / 2,50 m
 • klasa techniczna – Z
 • kategoria ruchu – KR 3

Przed realizacją:

Po realizacji:

W dniu 14.01.2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie mostu na rzece Dzdzennica (Tarnówka) w ciągu drogi powiatowej 1106K w miejscowości Bydlin. Gospodarz powiatu Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk przywitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, Wicestarosta Olkuski Paulina Polak, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Dąbrowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Olkuszu Kamil Wołek, Przewodniczący Rady Gminy Klucze Bogusław Paś, Radna Rady Powiatu w Olkuszu Marta Dziura, Wykonawca robót firma SALTOR s.c. z Kielc oraz Sołtys Sołectwa Bydlin Dawid Wolny i Sołtys Sołectwa Cieślin Dariusz Rydzyk.
– „Jest to pierwsza tego typu inwestycja w ciągu dróg powiatowych Powiatu Olkuskiego zrealizowana od momentu utworzenia powiatów tj. od roku 1999. W miejscu starego wysłużonego obiektu na rzece Tarnówka powstał nowy most, który wiele lat powinien służyć nie tylko mieszkańcom Bydlina i Cieślina ale również całej Gminy Klucze i Powiatu Olkuskiego. Wartość inwestycji to kwota nieco ponad 3,1
mln zł, z czego połowę środków pochodziło z dofinansowania w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, a pozostała kwota stanowiła po połowie
środki Powiatu Olkuskiego i Gminy Klucze” – mówił do zebranych Starosta Bogumił Sobczyk.