Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1088K w miejscowości Wiśliczka

Zadanie obejmowało modernizację drogi powiatowej nr 1088K w miejscowości Wiśliczka.

W ramach zadania wykonano:

-mechaniczne cięcie szczelin                                                                               

-mechaniczne ścinanie poboczy                                                                            

-mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na gł. 6 cm                               

-rozebranie podbudowy z kruszywa

-roboty ziemne koparkami z transportem urobku                                                

-mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne                   

-warstwy odsączające, zagęszczenie mechaniczne                                           

-podbudowa z kruszywa warstwa dolna gr. 20 cm                                      

-podbudowa z kruszywa warstwa górna gr. 15 cm                                               

-nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca  6cm            

-mechaniczne oczyszczanie nawierzchni drogowych                                             

-skropienie nawierzchni drogowej asfaltem                                                         

-nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna  5cm          

-nawierzchnia z tłucznia kamiennego                                                          

 

Wykonawca: Boltech Sp. z o.o., Bukowno

Wartość robót wynosi: 524 296,13 PLN

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 150 000,00 PLN

Roboty odebrano w dniu:    31.05.2022r.

Po realizacji inwestycji:

Image Not Found
Image Not Found
Opublikowano w RFIL - Aktualne.