Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 1095K na terenie Powiatu Olkuskiego

Zadanie obejmuje przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 1095K na terenie Powiatu Olkuskiego, na którą składają się między innymi następujące roboty: mechaniczne cięcie szczelin, mechaniczne ścinanie poboczy, mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, roboty ziemne koparkami z transportem urobku, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne, warstwy odsączające, zagęszczenie mechaniczne, podbudowy w kruszyw, wzmocnienie podłoża siatką stalową, podbudowa z kruszywa, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna, nawierzchnie z tłucznia kamiennego, wykonanie nasypów z ziemi, wykonanie odwodnienia, zabezpieczenie kabli na skrzyżowaniach z drogami i zjazdami, usunięcie kolizji słupa z drogą, usunięcie kolizji słupa z chodnikiem, usunięcie kolizji kabli z ciekiem wodnym, usunięcie kolizji kanalizacji z drogą.

Zakres przedmiotowego zadania obejmuje również wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu pobocza drogi powiatowej nr 1095K w m. Bydlin na długości 178mb od ulicy Ogrodowej w kierunku posesji nr 27.

Wykonawca: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wrocław

Wartość robót wynosi: 19.630.800,00 PLN

Dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: 18.649.260,00 PLN

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło dnia:     03.04.2024r.

Planowany termin zakończenia robót:    19.04.2025r.

Przed realizacją inwestycji:

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Opublikowano w Polski Ład - Aktualne.