Modernizacja dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom

Zadanie obejmuje modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Wolbrom. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji, usprawnieniu układu komunikacyjnego i poprawie warunków bezpieczeństwa na drogach poprzez modernizację ciągów drogowych.

Planowana inwestycja dla dróg powiatowych obejmuje: mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, roboty, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne, podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszką spoiwa hydraulicznego, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna, nawierzchnia z tłucznia kamiennego, prace związane z wymianą przepustów rurowych, wykonanie nasypów z ziemi.

Wykonawca: „DROG-BUD” Sp. z o.o., Lubojenka, Częstochowa

Wartość robót wynosi: 6.656.094,64 PLN

Dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: 6.656.094,64 PLN

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło dnia:     15.05.2024r.

Planowany termin zakończenia robót:    09.10.2024r.

Przed realizacją inwestycji:

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Opublikowano w Polski Ład - Aktualne.