Zakup wraz z dostawą grysów bazaltowych płukanych do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2024 roku

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Olkuski – Zarząd Drogowy w Olkuszu
32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 1A

II. Opis Przedmiotu Zamówienia
 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wraz z dostawą grysów bazaltowych płukanych frakcji 2 – 5 mm do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2024 roku w ilości do 500 ton tj. dla:
  – obwodu Drogowo-Mostowego w Olkuszu (Olkusz, al. 1000-lecia 1A) – do 300 ton
  – obwodu Drogowo-Mostowego w Trzyciążu (Trzyciąż, ul. Przemysłowa 2) – do 200 ton
  Dostawy grysów bazaltowych będą następować transportem Wykonawcy w ilościach i miejscach określonych powyżej. Rozładunek grysów będzie możliwy tylko od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30.
 2. Wykonawca oświadcza, że oferowane przez niego grysy bazaltowe płukane spełniają wymagania jakościowe zgodne z obowiązującą normą PN-EN 13043:2004 oraz posiada stosowne dokumenty. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty dotyczące jakości grysów, o których mowa, do składanej oferty.
 3. W celu potwierdzenia prawidłowej realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zważenia wyrywkowo wybranego samochodu dostarczającego grysy bazaltowe płukane przed rozładunkiem i po rozładunku oraz prawo do laboratoryjnego przebadania dowolnej partii dostarczonego materiału. W przypadku niezgodności dostawy z dokumentem dostawy Wykonawca obowiązany będzie dostarczyć brakującą ilość grysów bazaltowych płukanych w terminie wskazanym przez Zamawiającego i zwrócić Zamawiającemu poniesione koszty ważenia.
 4. Termin realizacji dostaw ustala się na okres 30 dni od  dnia zawarcia umowy.
 5. Warunki płatności – przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
  Fakturę należy wystawić na
  Powiat Olkuski, 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, NIP 6372024678.
  Odbiorcą i płatnikiem faktury jest:
  Zarząd Drogowy w Olkuszu, 32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 1A.

Załączniki:
1. wzór formularza oferty
2. wzór umowy

III. Forma złożenia oferty

Ofertę na formularzu (wg załącznika) należy złożyć w terminie do dnia: 17.05.2024 r. do godz. 15:00

 • w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Zarząd Drogowy w Olkuszu, Al. 1000-lecia 1A, 32-300 Olkusz, lub
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@zd.olkusz.pl lub
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /zdolkusz/SkrytkaESP

Pliki do pobrania:

Opublikowano w Zamówienia - poniżej 30 000 euro.