Zakup wraz z dostawą grysów bazaltowych płukanych do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2024 roku

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Olkuski – Zarząd Drogowy w Olkuszu
32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 1A

II. Opis Przedmiotu Zamówienia
 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wraz z dostawą grysów bazaltowych płukanych frakcji 2 – 5 mm do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2024 roku w ilości do 500 ton tj. dla:
  – obwodu Drogowo-Mostowego w Olkuszu (Olkusz, al. 1000-lecia 1A) – do 300 ton
  – obwodu Drogowo-Mostowego w Trzyciążu (Trzyciąż, ul. Przemysłowa 2) – do 200 ton
  Dostawy grysów bazaltowych będą następować transportem Wykonawcy w ilościach i miejscach określonych powyżej. Rozładunek grysów będzie możliwy tylko od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30.
 2. Wykonawca oświadcza, że oferowane przez niego grysy bazaltowe płukane spełniają wymagania jakościowe zgodne z obowiązującą normą PN-EN 13043:2004 oraz posiada stosowne dokumenty. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty dotyczące jakości grysów, o których mowa, do składanej oferty.
 3. W celu potwierdzenia prawidłowej realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zważenia wyrywkowo wybranego samochodu dostarczającego grysy bazaltowe płukane przed rozładunkiem i po rozładunku oraz prawo do laboratoryjnego przebadania dowolnej partii dostarczonego materiału. W przypadku niezgodności dostawy z dokumentem dostawy Wykonawca obowiązany będzie dostarczyć brakującą ilość grysów bazaltowych płukanych w terminie wskazanym przez Zamawiającego i zwrócić Zamawiającemu poniesione koszty ważenia.
 4. Termin realizacji dostaw ustala się na okres 30 dni od  dnia zawarcia umowy.
 5. Warunki płatności – przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
  Fakturę należy wystawić na
  Powiat Olkuski, 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, NIP 6372024678.
  Odbiorcą i płatnikiem faktury jest:
  Zarząd Drogowy w Olkuszu, 32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 1A.

Załączniki:
1. wzór formularza oferty
2. wzór umowy

III. Forma złożenia oferty

Ofertę na formularzu (wg załącznika) należy złożyć w terminie do dnia: 17.05.2024 r. do godz. 15:00

 • w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Zarząd Drogowy w Olkuszu, Al. 1000-lecia 1A, 32-300 Olkusz, lub
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@zd.olkusz.pl lub
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /zdolkusz/SkrytkaESP

Pliki do pobrania:

Ponowienie – Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1076k ul. Krakowskiej w miejscowości Gorenice w rejonie posesji 64 i 68”

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Olkuski – Zarząd Drogowy w Olkuszu
ul. Mickiewicza 2
32-300 Olkusz

II. Opis Przedmiotu Zamówienia

Dokumentacja swoim zakresem powinna obejmować budowę odwodnienia drogi powiatowej nr 1076K ul. Krakowskiej w miejscowości Gorenice w rejonie posesji 64 i 68. Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku 3.

Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych branż kolidujących z projektowaną przebudową drogi powiatowej, w tym między innymi: branży gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, sanitarnej itp. wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:

 • uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych), niezbędnych do wykonania projektu budowlanego;
 • aktualne wypisy i wyrysy z map ewidencji gruntów w zakresie inwestycji;
 • opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej – map podziałowych;
 • sporządzenie dokumentacji geotechnicznej;
 • uzyskanie decyzji środowiskowej, zgody na realizację przedsięwzięcia;
 • operat wodno – prawny dla odprowadzenia wód deszczowych;
 • sporządzenie inwentaryzacji zieleni uwzględniającej wycinkę drzew kolidujących z budową;
 • opracowanie kompletnego projektu budowlanego z uwzględnieniem geometrii drogi, rozwiązań elementów drogi (jezdni, poboczy gruntowych, zjazdów indywidualnych), elementów systemu odwodnienia oraz naniesienie infrastruktury;
 • opracowanie projektu wykonawczego, budowlanego i technicznego;
 • opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ślepych niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego;
 • opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
 • uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę.

Niezależnie od dokumentacji wymienionej wyżej Projektant wykona i poniesie koszt dla dokumentacji potrzebnej do uzgodnień i uzyskania decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę.

Projektant zobowiązany jest do przeprowadzenia w ramach powyższego zamówienia procedury dotyczącej lokalizacji kanału technologicznego w pasie drogowym stanowiącym przedmiot opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 39 ust. 6 Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 z późn. zm.).

Dokumentacja, o której mowa musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679). Budowę chodnika należy zaprojektować zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022.0.1518) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Projektant zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumentacjię w wersji papierowej w ilości jak poniżej oraz w wersji elektronicznej w formacje PDF i dwg (1 egz. dokumentacji):

 1. Projekt budowlany – 5 egz.;
 2. Projekt wykonawczy – 5 egz.;
 3. Projekt techniczny – 3 egz.;
 4. Dokumentację geotechniczną – 3 egz.;
 5. Projekty branżowe zabezpieczenia urządzeń – po 3 egz.;
 6. Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy – 3 egz.;
 7. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (do planu bezpieczeństwa) – 2 egz.;
 8. Szczegółowe specyfikację techniczne – 3 egz.;
 9. Ewentualnie raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (jeśli będzie wymagany) – 5 egz.;
 10. Aktualną mapę do celów projektowych terenu objętego zadaniem w skali 1:1000 lub 1:1500 – 1egz.;
 11. Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji – 1 egz.;
 12. Dokumentację geodezyjną i kartograficzną – 3 egz.;

Wykonanie dokumentacji niewymienionych powyżej, a koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 – 3 egz., i wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg (1 egz. całości dokumentacji). Projektant zobowiązuje się również dostarczyć wraz z dokumentacją oświadczenie, iż dokumentacja jest kompletna i nadaje się do realizacji celu, któremu ma służyć.

Zamawiający wymaga udzielenia na wykonaną usługę rękojmi na okres 24 miesięcy oraz gwarancji na okres, co najmniej 24 miesięcy.

Projektant zobowiązany jest do podpisania wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym, dokumentu gwarancyjnego.

Projektant, który będzie realizował przedmiot zamówienia, zobowiązany będzie do wykonania harmonogramu realizacji zamówienia i przedstawienia go Zamawiającemu do zatwierdzenia w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający, zastrzega sobie prawo do nie zatwierdzenia przedstawionego harmonogramu lub wprowadzić zmiany.

UWAGA: Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 99 ust 4 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne, do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

a) terminy wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.04.2025r.,
b) warunki płatności: płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Fakturę należy wystawić na:
Powiat Olkuski, 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, NIP 637-202-46-78

Odbiorcą i płatnikiem faktury jest:
Zarząd Drogowy w Olkuszu, Al. 1000-lecia 1a, 32-300 Olkusz.

Załączniki:

 1. wzór formularza oferty,
 2. wzór umowy,
 3. Opis przedmiotu Zamówienia.
III. Forma złożenia oferty

Ofertę na formularzu (wg załącznika) należy złożyć w terminie do dnia: 19.04.2024 r. do godz. 15:00 w formie:

 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Zarząd Drogowy w Olkuszu, Al. 1000-lecia 1a, 32-300 Olkusz, lub
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@zd.olkusz.pl
IV. Do oferty należy załączyć:
 • oświadczenie z art. 57 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1076k ul. Krakowskiej w miejscowości Gorenice w rejonie posesji 64 i 68”

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Olkuski – Zarząd Drogowy w Olkuszu
ul. Mickiewicza 2
32-300 Olkusz

II. Opis Przedmiotu Zamówienia

Dokumentacja swoim zakresem powinna obejmować budowę odwodnienia drogi powiatowej nr 1076K ul. Krakowskiej w miejscowości Gorenice w rejonie posesji 64 i 68. Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku 3.

Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych branż kolidujących z projektowaną przebudową drogi powiatowej, w tym między innymi: branży gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, sanitarnej itp. wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:

 • uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych), niezbędnych do wykonania projektu budowlanego;
 • aktualne wypisy i wyrysy z map ewidencji gruntów w zakresie inwestycji;
 • opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej – map podziałowych;
 • sporządzenie dokumentacji geotechnicznej;
 • uzyskanie decyzji środowiskowej, zgody na realizację przedsięwzięcia;
 • operat wodno – prawny dla odprowadzenia wód deszczowych;
 • sporządzenie inwentaryzacji zieleni uwzględniającej wycinkę drzew kolidujących z budową;
 • opracowanie kompletnego projektu budowlanego z uwzględnieniem geometrii drogi, rozwiązań elementów drogi (jezdni, poboczy gruntowych, zjazdów indywidualnych), elementów systemu odwodnienia oraz naniesienie infrastruktury;
 • opracowanie projektu wykonawczego, budowlanego i technicznego;
 • opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ślepych niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego;
 • opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
 • uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę.

Niezależnie od dokumentacji wymienionej wyżej Projektant wykona i poniesie koszt dla dokumentacji potrzebnej do uzgodnień i uzyskania decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę.

Projektant zobowiązany jest do przeprowadzenia w ramach powyższego zamówienia procedury dotyczącej lokalizacji kanału technologicznego w pasie drogowym stanowiącym przedmiot opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 39 ust. 6 Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 z późn. zm.).

Dokumentacja, o której mowa musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679). Budowę chodnika należy zaprojektować zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022.0.1518) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Projektant zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumentacjię w wersji papierowej w ilości jak poniżej oraz w wersji elektronicznej w formacje PDF i dwg (1 egz. dokumentacji):

 1. Projekt budowlany – 5 egz.;
 2. Projekt wykonawczy – 5 egz.;
 3. Projekt techniczny – 3 egz.;
 4. Dokumentację geotechniczną – 3 egz.;
 5. Projekty branżowe zabezpieczenia urządzeń – po 3 egz.;
 6. Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy – 3 egz.;
 7. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (do planu bezpieczeństwa) – 2 egz.;
 8. Szczegółowe specyfikację techniczne – 3 egz.;
 9. Ewentualnie raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (jeśli będzie wymagany) – 5 egz.;
 10. Aktualną mapę do celów projektowych terenu objętego zadaniem w skali 1:1000 lub 1:1500 – 1egz.;
 11. Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji – 1 egz.;
 12. Dokumentację geodezyjną i kartograficzną – 3 egz.;

Wykonanie dokumentacji niewymienionych powyżej, a koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 – 3 egz., i wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg (1 egz. całości dokumentacji). Projektant zobowiązuje się również dostarczyć wraz z dokumentacją oświadczenie, iż dokumentacja jest kompletna i nadaje się do realizacji celu, któremu ma służyć.

Zamawiający wymaga udzielenia na wykonaną usługę rękojmi na okres 24 miesięcy oraz gwarancji na okres, co najmniej 24 miesięcy.

Projektant zobowiązany jest do podpisania wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym, dokumentu gwarancyjnego.

Projektant, który będzie realizował przedmiot zamówienia, zobowiązany będzie do wykonania harmonogramu realizacji zamówienia i przedstawienia go Zamawiającemu do zatwierdzenia w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający, zastrzega sobie prawo do nie zatwierdzenia przedstawionego harmonogramu lub wprowadzić zmiany.

UWAGA: Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 99 ust 4 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne, do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

a) terminy wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.04.2025r.,
b) warunki płatności: płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Fakturę należy wystawić na:
Powiat Olkuski, 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, NIP 637-202-46-78

Odbiorcą i płatnikiem faktury jest:
Zarząd Drogowy w Olkuszu, Al. 1000-lecia 1a, 32-300 Olkusz.

Załączniki:

 1. wzór formularza oferty,
 2. wzór umowy,
 3. Opis przedmiotu Zamówienia.
III. Forma złożenia oferty

Ofertę na formularzu (wg załącznika) należy złożyć w terminie do dnia: 12.04.2024 r. do godz. 15:00 w formie:

 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Zarząd Drogowy w Olkuszu, Al. 1000-lecia 1a, 32-300 Olkusz, lub
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@zd.olkusz.pl
IV. Do oferty należy załączyć:
 • oświadczenie z art. 57 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania: