Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w miejscowości Jaroszowiec w ciągu drogi powiatowej nr 1095K

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Olkuski – Zarząd Drogowy w Olkuszu
32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 1A

II. Opis Przedmiotu Zamówienia

Należy wykonać projekt budowy sygnalizacji świetlnej i oświetlenia na przejściu dla pieszych z programem sygnalizacji przejścia dla pieszych w miejscowości Jaroszowiec, Gmina Klucze, Powiat Olkuski.

Zakres prac projektowych:

 • wykonanie pomiarów ruchu niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania programów sygnalizacji i obliczeń przepustowości;
 • opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla sygnalizacji świetlnych oraz zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”;
 • opracowanie projektu wykonawczego sygnalizacji świetlnej wraz z oświetleniem dedykowanym przejścia dla pieszych przez drogę powiatową
 • uzyskanie aktualnych map wraz z wypisami i wyrysami niezbędnych do wykonania zadania
 • uzyskanie niezbędnych warunków, opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej,
  w tym zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych do właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej.
 • opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ślepych niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego
 • opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
 • uzyskanie w imieniu Zamawiającego dokumentu zezwalającego na wykonanie ww. zadania

Uzgodnione i zatwierdzone projekty należy przekazać  Zamawiającemu w ilości:

 • branża elektryczna i konstrukcyjna – 2 egz.
 • branża drogowa – 2
 • branża inżynierii ruchu (projekt stałej organizacji ruchu)– 2 egz.
 • Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy – 3 egz.;
 • Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (do planu bezpieczeństwa) – 2 egz.;
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz.;
 • Aktualną mapę terenu objętego zadaniem w skali 1:1000 lub 1:500 – 1 egz.;
 • Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji – 1 egz.;

Ponadto Zamawiającemu należy przekazać wersje elektroniczne wykonanych projektów:

 • rysunki powinny być zapisane w formacie *.dwg w plikach dających możliwość edytowania w programie pracującym w środowisku CAD.

 

Wykonanie dokumentacji niewymienionych powyżej, a koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg (1 egz. całości dokumentacji). Projektant zobowiązuje się również dostarczyć wraz z dokumentacją oświadczenie, iż dokumentacja jest kompletna i nadaje się do realizacji celu, któremu ma służyć.

 

Zamawiający wymaga udzielenia na wykonaną usługę rękojmi na okres 24 miesięcy oraz gwarancji na okres, co najmniej 24 miesięcy.

 

Projektant zobowiązany jest do podpisania wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym, dokumentu gwarancyjnego.

 

UWAGA: Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne, do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

 

 Przepisy związane:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311)
 • PN-EN 50293:2006 – Kompatybilność elektromagnetyczna – Systemy drogowej sygnalizacji świetlnej – Standardy dla produktów
 • PN-HD 638 S1:2006 – Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego
 • PN-EN 12368:2006 – Urządzenia do sterowania ruchem drogowym – Sygnalizatory

Warunki płatności: po wykonaniu umowy – przelew w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
Fakturę należy wystawić na
Powiat Olkuski, 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, NIP 6372024678.
Odbiorcą i płatnikiem faktury jest:
Zarząd Drogowy w Olkuszu, 32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 1A.

Załączniki:
1. wzór formularza oferty
2. wzór umowy
3. załącznik – lokalizacja inwestycji

III. Forma złożenia oferty

Ofertę na załączonym formularzu należy złożyć w terminie do dnia: 12-06-2024 r. do godz. 1500 w formie:

 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Zarząd Drogowy w Olkuszu, al. 1000-lecia 1A, 32-300 Olkusz lub
 • w wersji elektronicznej na e‑mail: sekretariat@zd.olkusz.pl lub

przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /zdolkusz/SkrytkaESP

 

  Pliki do pobrania:

  Opublikowano w Zamówienia - poniżej 30 000 euro.