Przebudowa drogi powiatowej 1074K w km od 0+000 do km 2+552 w miejscowości Żurada, Powiat Olkuski

DOFINANSOWANIE: 4 641 387,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 7 748 296,76 PLN

Planowana inwestycja dla ciągu drogowego 1074K obejmuje:

  • Przebudowę i wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z dostosowaniem parametrów pod względem nośności dla kategorii ruchu KR3 i geometrii.
  • Zmianę geometrii skrzyżowań z dostosowaniem do aktualnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa jak i swobody ruchu.
  • Budowę, przebudowę ciągów pieszych – chodniki z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,0 m.
  • Budowę kanalizacji deszczowej -dobudowanie odcinków kanalizacji z włączeniami do rowów a także budowa systemów retencyjno- rozsądzających.
  • Odbudowę rowów i poboczy drogi.
  • Przebudowę zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego.
  • Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu (przebudowa kolidujących sieci energetycznych i teletechnicznych) oraz regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych (skrzynki zasuw wodociągowych i gazowych oraz studni kanalizacyjnych).

W ramach zadania zostanie wykonane nowe oznakowanie drogi wraz z elementami uspokojenia ruchu i zabudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. przejścia wyniesionego ze znakiem aktywnym D6 i podświetleniem przejścia na budowanym wyniesionym fragmencie jezdni przed budynkiem szkoły w km 0+881,16, a także tablice świetlne z rejestratorem prędkości w km 0+654 oraz w km 0+960.

Opublikowano w RFRD - Zrealizowane.