Remont drogi powiatowej 1096K w km od 3+470,00 do km 5+570,00 w miejscowości Chechło, Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 641 901,85 PLN
DOFINANSOWANIE: 1 313 521,00 PLN

W dniu 06.09.2023r. została podpisana umowa
Termin wykonania zadania: do 60 dni od podpisania umowy.

Zakres robót obejmuje:

  • roboty przygotowawcze: mechaniczne cięcie szczelin, frezowanie nawierzchni asfaltowej i ścinanie poboczy ;
  • roboty nawierzchniowe: wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną, nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych;
  • roboty wykończeniowe: pobocza z materiału kamiennego.
Opublikowano w RFRD - Zrealizowane.