Przebudowa drogi powiatowej 1091K w km 4+295 do km 7+561 w miejscowości Bogucin Duży, Powiat Olkuski

DOFINANSOWANIE: 1 640 336,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 11 999 674,98 PLN

Data podpisania umowy: 28.10.2022r.
Termin wykonania zadania: 19 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W zakres przebudowy wchodzi pełna przebudowa obejmująca wymianę i wzmocnienie
istniejącej jezdni oraz odbudowę poboczy i rowów a także wykonanie chodników dla pieszych w terenach zabudowanych, a w szczególności:

 • budowa nowej konstrukcji jezdni wraz z dostosowaniem parametrów pod względem
  nośności dla kategorii ruchu KR3 i geometrii – jezdnie o nowej konstrukcji i szerokości
  podstawowej 5,5 m,
 • zmiana geometrii skrzyżowań z dostosowaniem do aktualnych wymagań w zakresie
  bezpieczeństwa jak i swobody ruchu,
 • budowa, przebudowa ciągów pieszych
 • budowa kanalizacji deszczowej – dobudowanie odcinków kanalizacji z włączeniami do
  rowów oraz budowa systemów retencyjno-rozsączających,
 • odbudowa rowów i poboczy drogi,
 • przebudowę zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego,
 • wykonanie nowego oznakowania drogi,
 • zabezpieczenia i przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidujących z projektowanymi
  elementami dróg oraz regulacja wysokościową urządzeń podziemnych.
Opublikowano w RFRD - Aktualne.