Remont drogi powiatowej 1155K na odcinku I – w km od 0+000 do km 4+450, na odcinku II – w km od 6+633 do km 7+728, w miejscowościach Tarnawa i Imbramowice, Powiat Olkuski

DOFINANSOWANIE: 4 430 369,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 8 860 739,81 PLN

Zadanie obejmuje remont drogi powiatowej nr 1155K w miejscowości Tarnawa oraz
Imbramowice w Powiecie Olkuskim. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na
usprawnieniu układu komunikacyjnego i poprawie warunków bezpieczeństwa na drodze
poprzez remont ciągu drogowego na odcinku o długości ponad 5,5 km. W ramach zadania planuje się wykonać wymianę podbudowy z materiału kamiennego, ułożenie nowych warstw bitumicznych oraz wykonanie poboczy. Zakończenie remontu ww. drogi zaplanowane jest na 2024 r.

Opublikowano w RFRD - Aktualne.