Remont drogi powiatowej 1112K w km od 0+000,00 do km 1+908,00 w miejscowości Krzywopłoty, Powiat Olkuski

DOFINANSOWANIE: 694 535,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 389 071,02 PLN

Data podpisania umowy: 25.03.2024r.
Termin wykonania zadania: do 5 miesięcy od podpisania umowy, tj. do 25.08.2024r.

Zakres robót obejmuje:

 • mechaniczne cięcie szczelin,
 • mechaniczne ścinanie poboczy,
 • mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne,
 • wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną,
 • mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych,
 • skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
 • ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna),
 • wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego,
 • regulacja pionowa studzienek,
 • wykonanie kompletu oznakowania docelowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

Remont drogi powiatowej 1155K na odcinku I – w km od 0+000 do km 4+450, na odcinku II – w km od 6+633 do km 7+728, w miejscowościach Tarnawa i Imbramowice, Powiat Olkuski

DOFINANSOWANIE: 4 430 369,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 8 860 739,81 PLN

Zadanie obejmuje remont drogi powiatowej nr 1155K w miejscowości Tarnawa oraz
Imbramowice w Powiecie Olkuskim. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na
usprawnieniu układu komunikacyjnego i poprawie warunków bezpieczeństwa na drodze
poprzez remont ciągu drogowego na odcinku o długości ponad 5,5 km. W ramach zadania planuje się wykonać wymianę podbudowy z materiału kamiennego, ułożenie nowych warstw bitumicznych oraz wykonanie poboczy. Zakończenie remontu ww. drogi zaplanowane jest na 2024 r.

Przebudowa drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 11 588 000,00 PLN
DOFINANSOWANIE: 5 794 000,00 PLN

Data podpisania umowy: 12.06.2023r.

Termin wykonania zadania: do 841 dni od podpisania umowy.

Zakres robót obejmuje:

 • roboty przygotowawcze: wycinkę drzew i krzewów;
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórkę istniejących nawierzchni bitumicznych, podbudowy tłuczniowej, nawierzchni betonowych, nawierzchni z kostki betonowej, krawężników z ławą betonową, wpustów ulicznych oraz przepustów i elementów betonowych i ścianek czołowych;
 • roboty ziemne: wytyczenie ulic, wykopów i nasypów;
 • krawężniki, obrzeża;
 • jezdnia: profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego, podbudowa z kruszywa, podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca i ścieralna;
 • zjazdy: profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa mrozoodporna z kruszywa, nawierzchnia z kostki brukowej, warstwa ścieralna;
 • chodniki: profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego i nawierzchnia z kostki brukowej; – pobocza gruntowe;
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu;
 • roboty wykończeniowe: roboty ziemne, montażowe, wykonanie umocnienia zbiornika, zbiornik chłonno-odparowujący;
 • kanalizacja deszczowa;
 • przebudowa istniejących sieci energetycznych;
 • przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej.