Modernizacja dróg powiatowych alternatywa dla 94

Modernizacja dróg powiatowych na terenie
Powiatu Olkuskiego stanowiących alternatywę dla dk 94
Przebudowa drogi powiatowej nr 1075K Modernizacja dróg powiatowych Modernizacja dróg powiatowych alternatywa dla 94 Przebudowa nawierzchni jezdni 1076K

Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego stanowiących alternatywę dla dk 94

Przedmiotem projektu, realizowanego przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach MRPO była modernizacja następujących odcinków dróg powiatowych, tworzących jeden ciąg komunikacyjny:
odcinek relacji Zederman – Zimnodół – Osiek – Olkusz obejmujący drogi nr 1084K, 1080K oraz 1078K o łącznej długości 8,461 km, tj. do skrzyżowania z drogą powiatową 1077K al. 1000 – lecia w km 0+000 drogi powiatowej nr 1078K do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1080K z drogą krajową nr 94, odcinek drogi powiatowej nr 1077K al. 1000 – lecia w Olkuszu na długości 1,404 km, tj. od skrzyżowania w km 0+000 z drogą wojewódzką nr 791 do skrzyżowania z ul. Osiecką w km 1+404, odcinek relacji Olkusz – Bukowno – Bolesław, obejmujący drogi nr 1063K, 1058K, 1069K oraz 1068K o łącznej długości 13,748 km, tj. skrzyżowania drogi powiatowej nr 1068K z drogą powiatową nr 1095K (w rejonie cmentarza) do km 6+894 drogi powiatowej nr 1063K.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowano 10,794 km dróg powiatowych na terenach miejskich oraz 12,819 km dróg powiatowych na terenach wiejskich. Ponadto wybudowano 5,606 km chodników, a 11,136 km chodników i 6 zatok autobusowych poddano modernizacji.

Projektem zostały objęte odcinki dróg, najważniejsze z punktu widzenia znaczenia dla powiatu i regionu, które są najbardziej obciążone ruchem. Tworzą one ciąg komunikacyjny, będący osią transportową trzech gmin: Olkusz, Bukowno i Bolesław. Stanowią alternatywne połączenie od południowo-wschodniej granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1095K.

Realizacja inwestycji, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa i przejezdności przez powiat olkuski, wpłynie na zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności regionu, zapewni sprawny system połączeń pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi.