Przebudowa nawierzchni jezdni 1076K

Krzeszowice – Gorenice – Olkusz w m. Witeradów
Przebudowa drogi powiatowej nr 1075K Modernizacja dróg powiatowych Modernizacja dróg powiatowych alternatywa dla 94 Przebudowa nawierzchni jezdni 1076K

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z budową chodnika i odwodnieniem drogi powiatowej nr 1076K Krzeszowice – Gorenice – Olkusz w m. Witeradów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 4: „Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego”, Działanie 4.1. „Rozwój infrastruktury drogowej”, Schemat C: „Drogi powiatowe” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Powiat Olkuski

Projekt zrealizowany przez Powiat Olkuski w 2015 roku.

Całkowita wartość projektu to: 2.791.199,68 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi: 2.346.877,11 PLN.

Przedmiotem projektu, który zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach MRPO 2007 – 2013 była przebudowa nawierzchni jezdni wraz z budową chodnika i odwodnieniem drogi powiatowej nr 1076K Krzeszowice – Gorenice – Olkusz w m. Witeradów.

Droga powiatowa nr 1076K posiada pośrednie połączenie z drogami krajowymi nr 79 i 94 oraz bezpośrednie z drogą wojewódzką nr 791, dlatego też może ona pełnić rolę alternatywnego szlaku komunikacyjnego w stosunku do tych dróg. Objęta projektem droga nr 1076K umożliwia bezpośredni dojazd do miasta Olkusz, w którym znajdują się liczne obiekty zabytkowe oraz inne atrakcje na terenie powiatu. Umożliwia ona również dojazd do instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne zlokalizowanych w Krzeszowicach i Olkuszu, dwóch największych ośrodkach wojewódzkich – Katowicach i Krakowie oraz innych ważnych ośrodkach lokalnych takich jak: Bukowno, Bolesław, Klucze, Wolbrom czy Trzebinia.

W ramach przedmiotowego projektu wykonano przebudowę nawierzchni jezdni wraz z budową chodnika i odwodnieniem drogi powiatowej nr 1076K Krzeszowice – Gorenice – Olkusz w miejscowości Witeradów. Przebudowa jezdni na długości 2089,20 m objęła wymianę wszystkich warstw konstrukcyjnych a jej szerokość po przebudowie wynosi obecnie 5,00 – 5,50 m. Nowo wybudowany ciąg pieszy o szerokości 1,60 m z lokalnymi zwężeniami, wykonany z betonowej kostki brukowej, zlokalizowano po wschodniej stronie pasa drogowego na długości 2053,00 m. Odwodnienie pasa drogowego zapewniono poprzez budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 2053 m. Wykonano również przebudowę 33 m wodociągu kolidującego z projektowaną kanalizacją deszczową, przebudowę zjazdów na posesje przyległe do drogi, utwardzenie poboczy materiałem kamiennym, renowację rowów, oznakowanie poziome oraz pionowe jak również montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak bariery ochronne łańcuchowe i z pochwytem oraz kompletu oznakowania aktywnego D-6 z zasilaniem solarnym. Przeprowadzono również adaptację wysokościową i lokalizacyjną istniejących wiat przystankowych w odniesieniu do nowo wybudowanego chodnika.

Dzięki przebudowie nawierzchni drogi oraz realizacji prac towarzyszących nastąpiła znaczna poprawa jej parametrów takich jak: nośność, średnia prędkość przejazdu pojazdu, płynność ruchu oraz przepustowość. Wykonane prace modernizacyjne pozwoliły wyeliminować koleiny, spękania, dziury i oberwania krawędzi jezdni, które miały bardzo negatywny wpływ na parametry techniczne drogi oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu. Realizacja prac towarzyszących takich jak naprawa poboczy i budowa chodnika, umożliwiły odseparowanie ruchu pieszych od ruchu pojazdów mechanicznych, a wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych poprawiło bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.